Neler Yapıyoruz Psikolojik Testler

Uyguladığımız testler:

-CATTEL Zeka testi

Testin Tanıtımı: Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürdedn bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.
Testin Türü: Zeka-Performans testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.
Uygulama Şekli: Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir.

-STANFORD-BINET Zeka Testi

Testin Tanıtımı: Stanford-Binet Zeka Testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından farklı zeka düzeylerini tespit etmeye yönelik ilk objektif ölçme aracı olarak 1905 yılında geliştirilmiştir. Stanford-Binet Zeka Testinin orijinal biçimi sürekli genişletilerek günümüze kadar ulaşmış, böylece en çok kullanılan zeka testlerinden biri olma özelliğini korumuştur.
Testin Türü: Zeka-Performas Testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 2-18 yaş arası bireylere uygulanabilir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Uygulamaya,çocuğu beklenen zihinsel yaşının daha altındaki sorularla başlanır. Eğer çocuk bu sorularda başarısız olursa başarılı oluncaya kadar bir önceki düzeyler denenir. Başarılı olunan düzey çocuğun temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş belirlendikten sonra uygulayıcı daha yüksek düzeylere geçmeye başlar ve bu işlem çocuk testin kalan kısmında tümüyle başarısız oluncaya kadar sürer.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitimi alıp sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

-WISC-R Zeka Testi

Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır. WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.
Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitimi alıp sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

A) SÖZEL
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) PERFORMANS
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

-GESELL Gelişim Figürleri Testi

Ölçtüğü davranış/nitelik: Görsel algı gelişimi
Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.
Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı: 9 geometrik şekil bulunur.
1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

-MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Testin Tanıtımı: Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir)
Testin Türü: Kişilik testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.
Uygulama Şekli: Bir soru kitapçığı ve cevap formu bireye verilerek, kitapçıkta yer alan yönergeye uyması istenir. Bireyin soru kitapçığında yer alan maddeleri kendisine göre “doğru”, “yanlış” ya da “bilmiyorum” şeklinde yanıtlaması ve cevap formuna kodlaması gerekmektedir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir.

-PORTEUS Labirent Testi

Testin Tanıtımı:S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.
Testin Türü:Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.
Uygulanacak Yaş Grubu:7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır..
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli:Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi:Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitimi alıp sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

-TORRANCE Yaratıcı Düşünme Testi

Testin Tanıtımı: Yaratıcılık; yeni, özgün ve beceriye dayalı bir ürün olarak ortaya çıkmış veya henüz ürüne dönüşmemiş, kendine özgü bir problem çözme sürecini içeren, kişinin zekâ unsurlarını da özgün ve üretime dönük kullandığı bir bilişsel yetenektir. Günümüzde işe alımda, eğitimde, sanatta ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır.Torrance yaratıcı düşünce testi ilk kez 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmıştır. Sözel ve şekilsel alanda yaratıcılığı ölçen toplam 10 alt testi içeren bu ölçeğin, dilsel eşdeğerliği, güvenirliği ve geçerliğine ilişkin istatistiki analizlerin yapılması bu çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır.Şekilsel ve Sözel Olmak üzere iki alt testi vardır. 1 Farkedilmesi zor yeteneklerin tanınması ve geliştirilmesini amaçlar. Genel anlamda ‘Yaratıcı düşünme yetenekleri’ni ölçmektedir.
Testin Türü: Yetenek testidir, bir zeka testi değildir.
Uygulanacak Yaş Grubu: Test okulöncesi, lise, üniversite yaş gruplarına uygulanabilmektedir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitimi alıp sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

-RORSCHACH Mürekkep Lekesi Testi

Testin Tanıtımı: Evrensel bir kişilik değerlendirme testi olan Rorschach, mürekkep lekelerinden oluşan 10 adet karttan oluşur. Testten ziyade bir metod olan Rorschach veri toplamanın çok boyutluluğunu açıklarken, kişilerin sadece nasıl yanıtlar verdiğine değil, neden ve nasıl o yanıtları verdiklerine aynı derecede önem verir. Geçerliliği ve hassasiyeti sayesinde bir kişide gizli kalmış, gözlem esnasında ortaya konamayan süreçlerin, öngörüşmede farkedilemeyen patolojik bir işaretin varlığını göstermeyi hedefler.
Testin Türü:Kişilik testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri(Çocuk Yetişkin) her bireye uygulanabilecek bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı:Bireysel bir test olup bir oturumda sadece bir kişiye uygulanabilir.
Uygulama Şekli: 10adet kart sırasıyla kişiye yöneltilir ve bu kartlarda ne gördüğünü söylemesi istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişinin üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olmuş olması ve ilgili kuruluşlardan bu eğitimi alıp sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
Kaynak:Rorschach Testinin Psikanalitik Yorumu-1, Tevfika Tunaboylu-İkiz, Bağlam Yayınları.

-TKT (7-11) Temel Kabiliyetler Testi

Testin Tanıtımı: Çocuğun yeteneklerini ölçmek eğitsel ve mesleki rehberlik yapmak amacıyla uygulanan yetenek testidir. Dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırdetme ve hesap olmak üzere beş özel yetenek ile genel yeteneği ölçen yedi alt testten oluşan bir grup testidir. Alt testlerin uygulamasına ilişkin süre sınırı vardır.
Testin Türü: Zeka/Yetenek testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 7-11 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bir oturumda 10 kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Bir uygulayıcı ve bir yardımcı uygulayıcı ile uygulanır. Uygulayıcı tarafından her alt testteki sorular yönergeye uygun şekilde gruba yöneltilir ve gruptan bu soruları yanıtlaması istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişinin üniversitelerin psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve eğitimde psikolojik hizmetler bölümlerinden mezun olmuş olması ve ilgili kuruluşlardan bu eğitimi alıp sertifikaya sahip olması gerekmektedir.